Vanaf 1 juli is een visie op re-integratie verplicht

Vanaf 1 juli 2023 moeten werkgevers een visie op re-integratie hebben. De visie moet duidelijk maken hoe de werkgever omgaat met zieke werknemers en hoe hij hen helpt om weer aan het werk te gaan.

Waarom een visie op re-integratie?

Een visie op re-integratie is bedoeld om de werkgever en de werknemer meer houvast te geven bij het re-integratieproces. Het moet ook voorkomen dat er onnodige verschillen zijn tussen werkgevers in de manier waarop zij hun re-integratieverplichtingen nakomen. Bovendien kan een visie op re-integratie bijdragen aan het voorkomen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Wat moet er in de visie staan?

De visie op re-integratie moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

  • De doelen die de werkgever wil bereiken met de re-integratie van zieke werknemers.
  • De uitgangspunten die de werkgever hanteert bij de re-integratie, zoals de rolverdeling tussen de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en andere betrokkenen.
  • De werkwijze die de werkgever volgt bij de re-integratie, zoals de manier waarop hij de voortgang bewaakt, de communicatie verzorgt en de evaluaties uitvoert.
  • De middelen die de werkgever inzet voor de re-integratie, zoals interventies, scholing, aanpassingen of subsidies.

Hoe maak je een visie op re-integratie?

De werkgever moet de visie op re-integratie schriftelijk vastleggen en bekendmaken aan alle werknemers. Hij moet ook zorgen dat de visie actueel blijft en dat hij deze regelmatig evalueert en zo nodig aanpast. De werkgever kan zelf bepalen hoe hij de visie opstelt, maar hij moet wel rekening houden met de wettelijke kaders en de cao-afspraken die gelden voor zijn organisatie. Ook moet hij overleggen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de visie.

Wat als je geen visie hebt?

Als een werkgever geen visie op re-integratie heeft of als deze niet voldoet aan de eisen, kan hij een boete krijgen van de Inspectie SZW. Ook kan het UWV een loonsanctie opleggen als blijkt dat de werkgever zijn re-integratie-inspanningen niet goed heeft onderbouwd of uitgevoerd. Voor advies over bovenstaande kun je terecht bij Fred Borghouts van Stichting Personeel en Organisatie Technisch Installatiebedrijf. Hij is bereikbaar op 06-50285640 en [email protected]. Via deze link is meer informatie te vinden.