Privacy statement Stichting Flexpool Installatietechniek Zuid-Oost

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. Stichting Flexpool Installatietechniek is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, ZZP’ers, participanten, detacheerders, werknemers, en van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan zoals met de invoering van de Algemene Verordening gegevensverwerking (AVG). Lees hier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Stichting Flexpool Installatietechniek, gevestigd te Roermond aan de Kerkeveldlaan 4, postcode 6042 JX, met KVK nummer 12040797, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

A. Bezoekers en gebruikers van de website

Als u onze site bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe u onze site gebruikt. Deze informatie helpt om de website te verbeteren, voor uw gebruiksgemak en om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Deze informatie verwerken we:
– Met uw toestemming.
– Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.

Klik hier voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we de informatie verstrekken en hoe lang we uw informatie bewaren.

B. Sollicitanten / Kandidaten / ZZP’ers / Flexwerkers

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder collegiale inleen en uitleen, recruitmentmakelaar, werving & selectie en werk-naar-werk trajecten.

De informatie verwerken we:

 • Om de overeenkomst die we met u en/of uw werkgever hebben gesloten goed uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens); dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

Klik hier voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we de informatie verstrekken en hoe lang we uw informatie bewaren.

C. Uitzendbureaus / detacheringsbureaus / Werving- en Selectiebureaus

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het uitvoeren van onze dienstverlening waaronder recruitmentmakelaar en werving & selectie.

Deze informatie verwerken we:

 • Om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
 • Om de overeenkomst die we met u en/of uw werknemer hebben gesloten goed uit te kunnen voeren.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens); dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

Klik hier voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we de informatie verstrekken en hoe lang we uw informatie bewaren.

D. Participanten / Installateurs en andere zakelijke relaties

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder collegiale inleen en uitleen, recruitmentmakelaar, werving & selectie en werk-naar-werk trajecten.

Deze informatie verwerken we:

 • Om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
 • Om de overeenkomst die we met u en/of uw werknemer hebben gesloten goed uit te kunnen voeren.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens); dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

Klik hier voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we de informatie verstrekken en hoe lang we uw informatie bewaren.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld:

 • Als u onze website bezoekt.
 • Als u gegevens invult of achterlaat op onze website.
 • Als u zich op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om u een dienst te verlenen. Denk hierbij aan reacties en/of sollicitaties die LinkedIn en vacatureportals.
 • We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement. Hebt u geen interesse, dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden te kunnen honoreren.
 • Als u Stichting Flexpool Installatietechniek toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Wij deze ontvangen hebben van leveranciers (detacheringsorganisaties, uitzendorganisaties of werving & selectiebureaus) in het kader van in- en doorleen. In dat geval hebben wij met onze leveranciers afgesproken, dat deze u informeren en verwijzen naar ons privacy statement. Flexpool heeft met haar leverancier een verwerkersovereenkomst gesloten om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd;
 • Wij persoonlijke informatie ontvangen van door u opgegeven referentie contactpersonen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Stichting Flexpool Installatietechniek rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Stichting Flexpool Installatietechniek is opgedragen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van stichting Flexpool Installatietechniek of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?

Stichting Flexpool Installatietechniek kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

 • Stichtingen die deel uitmaken van Stichting Technisch Installatiebedrijf Beheer.
 • Inleners en uitleners van personeel in het kader van de uitvoering van de met u en/of uw uitlener gesloten overeenkomst.
 • Kandidaten / sollicitanten in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.
 • En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting, met uw toestemming en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Om uw privacy te waarborgen sluiten wij met onze partners verwerkersovereenkomst.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Stichting Flexpool Installatietechniek kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het Buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten behoeve van een goede bedrijfsvoering. Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. Stichting Flexpool Installatietechniek maakt daarvoor gebruik door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.

Cookiebeleid

Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert, maakt Stichting Flexpool Installatietechniek gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken en verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld. Niet-functionele cookies zijn bijvoorbeeld analytische cookies. Deze cookies zijn niet nodig voor het laten functioneren voor de website. Door analytische cookies weten we wel welke onderdelen van de website we kunnen verbeteren en wordt bijvoorbeeld de populariteit van bepaalde pagina’s gemeten. Niet-functionele cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website.

Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

Uw rechten!

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt.
 • U trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking meer.
 • U maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt.
 • Wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen.
 • Wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

 

Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar:

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres [email protected]. Flexpool zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Vragen, opmerkingen of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens door Stichting Flexpool Installatietechniek, dan kunt u schriftelijk via onze website (link toevoegen) of via [email protected] reageren.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan Stichting Flexpool Installatietechniek. Dit kunt u schriftelijk doen via onze website (link), het mailadres [email protected] of telefonisch via 0475-690068.

Klachten

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Stichting Flexpool Installatietechniek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Beveiliging

Stichting Flexpool Installatietechniek doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Stichting Flexpool Installatietechniek met hen in een gebruikersovereenkomst overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Wijzigingen Privacy Statement

Stichting Flexpool Installatietechniek kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Stichting Flexpool Installatietechniek. We raden je aan het privacy statement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in mei 2019.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Bezoekers en gebruikers van de website

Als u onze website bezoekt verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe u onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor uw gebruiksgemak en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Lees onderstaande voor meer informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom en hoe lang wij uw informatie bewaren.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Stichting Flexpool Installatietechniek maakt gebruik van cookies en web statistieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website.

Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Onze site bezoekt u te allen tijde over een beveiligde verbinding (SSL, HTTPS). Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website.

Wij verzamelen: het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u hebt bezocht en de informatie die u hebt bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geografische locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u?

Wij verzamelen deze gegevens om:

 • Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien u daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten.
 • Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten.
 • U te benaderen voor bijeenkomsten en andere informatie die voor u interessant kan zijn.
 • U e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien u zich hiervoor hebt aangemeld.
 • Uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijnen bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Sollicitanten / (potentiële) kandidaten / ZZP’ers / flexwerkers

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder collegiale inleen en uitleen, recruitmentmakelaar, werving & selectie en werk-naar-werk trajecten.

Lees hieronder voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang wij uw informatie bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen wij onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

We kunnen ook (contact)gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen om uw interesse te toetsen om u in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van u op/via het internet. Tip: check regelmatig en indien u niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving/intake:

 • E-mail adres en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Op het moment dat u voor of via Stichting Flexpool Installatietechniek kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • NAW, nationaliteit, BSN-nummer, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: tewerkstellingsvergunning, verblijfsvergunning en A1-verklaring;
 • Bij ZZP’ers: inschrijving KvK, verzekeringspolis, bewijs van betaling verzekeringspolis, modelovereenkomst.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels- en verzuimregistratie.

Stichting Flexpool Installatietechniek legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder collegiale in- en uitleen, recruitmentmakelaar, werving & Selectie en Werk-naar-werk trajecten.

Kandidaten:

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Correct en duidelijk met u te kunnen communiceren.
 • U informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten; dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie u mogelijk ingezet wordt of hoe we u kunnen ondersteunen of
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Uw feedback en klachten te verwerken en daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.

Dat betekent:

 • Kandidaten (indien u nog niet via / voor Flexpool heeft gewerkt):

Indien u door Stichting Flexpool Installatietechniek rechtstreeks bent geworven:

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Stichting Flexpool Installatietechniek heeft gewerkt.

Je krijgt zowel na een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je bent ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u dit conform uw rechten aangeven via het contactformulier op onze website of per mail.

Indien u door uw werkgever, zijnde uw installateur dan wel detacheerder of werving- en selectiebureau ter beschikking bent gesteld voor bemiddeling door Stichting Flexpool:

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot 1 jaar na het aanbieden van deze gegevens. Indien u niet door Stichting Flexpool Installatietechniek bemiddeld bent; worden deze verwijderd.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u dit conform uw rechten aangeven via het contactformulier op onze website of per mail.

 • Kandidaten die voor / via Flexpool hebben gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot 2 jaar na einde van de bemiddeling / plaatsing. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Flexpool.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u dit conform uw rechten aangeven via het contactformulier op onze website of per mail.

Uitzendbureaus / detacheringsbureaus / Werving- en Selectiebureaus

We verzamelen en verwerken uw gegevens voor het uitvoeren van onze dienstverlening waaronder recruitmentmakelaar en werving & selectie.

Lees hieronder voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we uw informatie bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen:

 • Naam en contactgegevens.
 • Functie.
 • Gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt of vertegenwoordigt.
 • Gegevens om een goede zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden.

Tevens verzamelen wij persoonsgegevens van de kandidaten die u ons ter bemiddeling heeft gesteld en (al dan niet) via Flexpool te werk worden gesteld bij haar opdrachtgevers.

Wij verzoeken u kennis te nemen van B. Sollicitanten / (potentiële) kandidaten / ZZP’ers / flexwerkers en kandidaten op dit protocol en verwerkersovereenkomst te wijzen, vóórdat u hun persoonsgegevens verstrekt.

Waarom verzamelen en verwerken wij deze persoonsgegevens?

De informatie verwerken we:

 • Correct en duidelijk met u te kunnen communiceren.
 • U informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten; dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd.
 • Om een samenwerkingsovereenkomst en plaatsingsovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
 • Om de overeenkomst die we met u en/of uw werknemer zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren. om te kunnen factureren;
 • Om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen.
 • Voor rapportage doeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken).
 • Om uw feedback en klachten te verwerken en daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens); dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overig hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Indien u niet meer wil dat Flexpool uw persoonsgegevens verzamelt verwerkt, kunt u dit conform uw rechten aangeven via het contactformulier op onze website of per mail.

Participanten / Installateurs en andere zakelijke relaties

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder collegiale inleen en uitleen, recruitmentmakelaar, werving & selectie en werk-naar-werk trajecten.

Lees hieronder voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we uw informatie bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen:

 • Naam en contactgegevens.
 • Functie.
 • Gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt of vertegenwoordigt.
 • Gegevens om een goede zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden.

Tevens verzamelen wij persoonsgegevens van de kandidaten die u ons ter bemiddeling heeft gesteld en (al dan niet) via Flexpool te werk worden gesteld bij haar opdrachtgevers.

Wij verzoeken u kennis te nemen van B.Sollicitanten / (potentiële) kandidaten / ZZP’ers / flexwerkers en kandidaten op dit protocol én verwerkersovereenkomst te wijzen, vóórdat u hun persoonsgegevens aan Flexpool verstrekt.

Waarom verzamelen en verwerken wij deze persoonsgegevens?

De informatie verwerken we:

 • Correct) en duidelijk met u te kunnen communiceren.
 • U informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten; dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd.
 • Om een samenwerkingsovereenkomst en plaatsingsovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
 • Om de overeenkomst die we met u en/of uw werknemer zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.
 • Om te kunnen factureren.
 • Om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen.
 • Voor rapportage doeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken.
 • Om uw feedback en klachten te verwerken en daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens); dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overig hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Indien u niet meer wil dat Flexpool uw persoonsgegevens verzamelt verwerkt, kunt u dit conform uw rechten aangeven via het contactformulier op onze website of per mail.

Versie juni 2019